KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 - 2021

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC SÓC TRĂNG
CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ
----------
 
Số:   39/KH-CĐNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
 
Ngọc Tố, ngày 15 tháng 9 năm 2020

                                                                    

 KẾ HOẠCH 

Hoạt động công tác công đoàn

Năm học 2020 – 2021

--------

          

          - Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;

          - Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2020- 2021 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng;

          - Căn cứ  chương trình công tác, kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn năm học 2020- 2021 của nhà trường;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn trường,

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Ngọc Tố xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2020-  2021 như sau:

I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NGNLĐ. Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Vận động NGNLĐ tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đổi mới đất nước, của ngành. Phối hợp tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết TW6, TW7, tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4,TW 29,…và những chủ trương, nghị quyết mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể NGNLĐ.

2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách của ngành, địa phương; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách đối với NGNLĐ. Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với NGNLĐ và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động; tránh hiện tượng oan sai trong thực hiện chế độ chính sách để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NGNLĐ và ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới, động viên NGNLĐ trong ngành năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ, động viên khích lệ người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng nữ nhà giáo để kết nạp Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổ chức các hoạt động biểu dương nữ nhà giáo tài năng, sáng tạo với các hình thức phù hợp.

6. Đổi mới hoạt động Công đoàn, hướng hoạt động của Công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NGNLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn. 

II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH.

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên.

          1.1. Yêu cầu:

        - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

       - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

       - 100% ĐV có tư tưởng chính trị vững vàng.

       - 100%  ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định ở địa phương nơi sinh sống, nội quy cơ quan.

1.3. Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để đoàn viên biết và thực hiện đúng.

- Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí, khai thác mạng Internet  để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

2.1. Yêu cầu cụ thể:

        - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

        - Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.

        - Tổ chức tốt phong trào thể dục thể thao – văn hóa văn nghệ trong đoàn viên.

- Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của NGNLĐ trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khuyến học để khen - thưởng con  NGNLĐ đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện, tỉnh về văn hoá, văn nghệ, TDTT.

- Phối hợp với chính quyền huy động đóng góp  nguồn quĩ “Tham quan du lịch”.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại quy chế: Qui chế dân chủ, Qui chế chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

        - Tăng cường  hoạt động của Ban TTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với NGNLĐ.

2.2. Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn kết hợp với chính quyền phổ biến kịp thời, đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng của ngành đến ĐV công đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, giám sát các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NGNLĐ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NGNLĐ như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thai sản, dưỡng sức, bảo hiểm,...

- Thăm hỏi, động viên kịp thời cho các đối tượng NGNLĐ gặp khó khăn. Các khoản được chi theo qui chế chi tiêu nội bộ; ngoài ra, công đoàn vận động mỗi đoàn viên đóng góp thêm 50.000đ/ĐV ủng hộ cho ĐV có việc hiếu.

- Tiếp tục đóng quỹ du lịch 200.000đ/ĐV/tháng, số tiền thu hàng tháng sẽ gửi ngân hàng lấy lãi phục vụ cho các hoạt động công đoàn.

- Duy trì việc xây dựng các loại quỹ hỗ trợ giáo viên như quỹ trợ vốn không lãi (mỗi tổ sẽ  tổ chức thành một nhóm, đóng góp theo thỏa thuận), quĩ khuyến học (vận động mỗi đoàn viên ủng hộ 50.000 đồng/năm), quĩ Phụ nữ tiết kiệm, ....theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp trên.

- Kết hợp với nhà trường theo dõi, động viên khen thưởng kịp thời cho các đối tượng:

+ Thưởng CBGV – NV có thành tích cao trong công tác;

+ Thưởng giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Bồi dưỡng giáo viên tham dự các cuộc thi, hội thi từ cấp huyện trở lên...

- Tổ chức các hoạt động :

+ Chào mừng ngày 20/11; 8/3; 20/10,....

+ Tặng quà Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6...cho con NGNLĐ.

+ Khuyến học cho con NGNLĐ có thành tích cao trong học tập.

 - Kết hợp với nhà trường tổ chức cho NGNLĐ tham quan, giao lưu học tập ít nhất 01 lần/năm.

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

3.1. Yêu cầu:

     ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “Thi đua dạy tốt – học tốt”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

3.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

       - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

       - GV Giỏi cấp tỉnh:  01 giáo viên.

       - Lao động tiên tiến: 35 người.

       - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 5 người.

       - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 người.

       - Sáng kiến: có trên 15 Sáng kiến được Sở GD – ĐT công nhận.

3.3. Biện pháp thực hiện:

- Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua.

- Tổ chức thành 2 đợt thi đua lớn:

+ Đợt 1: Từ tháng 9/2020 đến  hết HKI với trọng tâm “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.

+ Đợt 2: Từ  HKII đến hết năm học 2020-2021 với trọng tâm “Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”.

      - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

4. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động.

4.1. Yêu cầu:

        - Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “Hai không trong giáo dục”; “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” để tham gia có hiệu quả.

        - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

- Tiếp tục tham gia xây dựng quĩ “Mái ấm công đoàn”, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động xã hội từ thiện khác.

4.2. Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

- 100% gia đình NGNLĐ đạt gia đình văn hoá, không có ĐV và người thân mắc các tệ nạn xã hội

- 100% tham gia đóng góp quĩ “Mái ấm công đoàn”, quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động XH từ thiện khác.

- 100% nữ ĐV nữ được công nhận: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

- 100% ĐV thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về DS – KHHGĐ và các cuộc vận động khác.

- 100% ĐV hiểu rõ ý nghĩa cần thiết của hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và nhiệt tình tham gia phong trào.

4.3. Biện pháp thực hiện:

        - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

        - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

        - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua, khen thưởng đối với NGNLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

5. Về công tác quản lý:

5.1. Yêu cầu:

        Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2020-2021 trong tất cả các khâu, các mặt công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý.

5.2. Biện pháp thực hiện:

        - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; vận động đoàn viên tham dự các  cuộc thi; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

        - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: thi đua - khen thưởng, xét nâng lương trước thời hạn đối với NGNLĐ.

        - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

        - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

6. Công tác chỉ đạo:

6.1. Yêu cầu:

          - Công đoàn xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch hoạt động hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

          - Công đoàn chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: Ban TTND; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

          6.2. Chỉ tiêu:

          - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐCS thống nhất phê, duyệt.

          - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH CĐCS và nhà trường, tránh để xảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

          6.3. Biện pháp thực hiện:

          BCH CĐCS chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận hoạt động.

7. Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

7.1. Yêu cầu:

          - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao.

          - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

7.2. Tiêu chí phấn đấu:

 Đăng ký danh hiệu công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2020– 2021, đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen.

7.3. Biện pháp thực hiện:

        - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.
       
- Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKTCĐ, Ban nữ công,  Ban TTND trong việc tham mưu, giúp việc cho BCH CĐCS nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

III. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG.

Tháng 09/2020

- Tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

- Phối hơp với nhà trường tổ chức Khai giảng Năm học mới 2020-2021.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động.

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020.

- Xây dựng qui chế phối hợp giữa chính quyền Nhà trường và Công đoàn.

- Vận động CBNGNLĐ đóng góp ủng hộ “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”.

- Lên kế hoạch hoạt động trong năm học 2020-2021.

- Tổ công đoàn bầu Tổ trưởng tổ công đoàn năm học 2020-2021.

- Tặng quà Trung thu cho con em CBNGNLĐ.

- Thăm hỏi, chúc tết ĐV là người dân tộc Khmer nhân dịp tết Dolta.

Tháng 10/2020

- Tổ chức các hình thức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

- Khen thưởng các danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cho NGNLĐ nữ.

- Tổng hợp số liệu thống kê tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, đoàn viên và người lao động trong đơn vị báo cáo cho Công đoàn ngành đầu năm học 2020-2021.

- Lập dự toán năm 2021 gửi Công đoàn Ngành.

- Xây dựng các loại quĩ: quĩ trợ vốn không lãi, quĩ du lịch, quĩ phụ nữ tiết kiệm,...

- Dự các lớp tập huấn  Cán bộ công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành tổ chức.

Tháng 11/2020

-  Kết hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua nhằm thiết thực kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

- Phối hợp chuyên môn triển khai Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Kết hợp với chuyên môn báo cáo tự xếp loại cơ quan, đơn vị xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Đơn vị văn hóa" năm 2020 gửi cho Ban chỉ đạo ở địa phương.

Tháng 12/2020

-  Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020).

- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo đoàn viên, giáo viên tham gia tốt việc coi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh học kì I.

- Chọn vận động viên tham dự “Hội thao Công đoàn ngành giáo dục” lần thứ XIII, năm 2021, do Công đoàn ngành tổ chức.

Tháng 01/2021

- Sơ kết hoạt động công đoàn học kì I.

- Phối hợp chuyên môn tổ chức sơ kết học kì I.

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra các loại quỹ trong nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2019; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

- Tham dự  “Hội thao Công đoàn ngành giáo dục” lần thứ XIII, năm 2021, do Công đoàn ngành tổ chức.

- Động viên, khuyến khích đoàn viên – giáo viên thực tốt chuyên môn học kì II.

- Tham dự Hội nghị BCH Công đoàn ngành lần thứ VIII (mở rộng): Sơ kết hoạt động Công đoàn quí IV năm 2020, bàn phương hướng hoạt động quí I, quí II năm 2021; sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2020– 2021.

Tháng 02/2021

- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2021.

- Giới thiệu đoàn viên tiêu biểu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có).

- Tổ chức giao lưu chuyên môn với 1 trường THPT trong tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu cho NGNLĐ.

Tháng 3/2021

- Kết hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Phối hợp Đoàn TN tổ chức kỉ niệm ngày Thành lập đoàn TNCSHCM 26/3.

- Phối hợp với nhà trường hướng dẫn hồ sơ xin thuyên chuyển giáo viên.

- Vận động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2021, xét và gửi hồ sơ nhà “Mái ấm Công đoàn” về Công đoàn Ngành (nếu có).

Tháng 4/2021

- Tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5.

- Cử thành phần tham dự lớp tập huấn cán bộ CĐCS Công đoàn do Ngành tổ chức.

- Tổ chức thăm hỏi CBNGNLĐ là người Khmer nhân lễ Chôl Chnăm Thmây.

- Vận động Xây dựng quĩ Khuyến học.

- Xét và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” về Công đoàn Ngành trước 15/4 (nếu có).

Tháng 5/2021

- Tổng kết năm học 2020-2021.

- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra các loại quỹ trong nhà trường.

Tháng 6/2021

- Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021; xét thi đua, tự đánh giá xếp loại CĐCS; gửi hồ sơ thi đua, báo cáo tổng kết và các báo cáo thống kê về Công đoàn ngành.

- Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức hoạt động tổng kết, xét thi đua đề nghị khen thưởng cuối năm học 2020-2021.

- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo đoàn viên, giáo viên tham gia tốt việc coi, chấm thi tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT Quốc gian năm 2021.

- Phối hợp với nhà trường lên Kế hoạch Tham quan, học tập kinh nghiệm hè 2021.

Tháng 7,8/2021

- Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong hè.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động Tham quan, học tập kinh nghiệm hè 2021 trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp và quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022. 

          Trên đây là kế hoạch chung của hoạt động công đoàn cơ sở trường THPT Ngọc Tố năm học 2020- 2021, hàng tháng, Ban chấp hành sẽ chi tiết hóa từng nội dung cụ thể để chỉ đạo thực hiện./. 

 

  

 Nơi nhận:

- Chi bộ;

- Lãnh đạo trường;

- Các UVBCH, TTCĐ;

- Lưu CĐCS.

 

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

(đã ký)

 

 

Đặng Đức Phong

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 74
Hôm qua : 104
Tháng 12 : 987
Năm 2022 : 48.012