Chi bộ tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022