ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN KHẢO SÁT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ