Kế hoạch thực hiện Công khai theo Thông tư 36/TT-BGDĐT và Thông tư 61/TT-BTC năm học 2019-2020.