Triển khai Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT và Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT