V/v phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi Video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”