Triển khai Chương trình "Tư duy thời đại số" năm học 2019-2020.