Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020