QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CĐCS TRƯỜNG THPT NGỌC T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngọc Tố, ngày 13  tháng 12  năm 2019

 

QUI CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGỌC TỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42 /QĐ-CĐCS ngày 13 tháng 12 năm 2019

của BCHCĐCS Trường THPT Ngọc Tố )

 

         - Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02 /2011/ TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ;    

        - Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI);

       - Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2018 của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành qui chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; Hướng dẫn số 86/CĐN ngày 21/5/2018 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng về việc xét thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn,

       BCH Công đoàn Trường THPT Ngọc Tố ban hành Quy chế thi đua và khen thưởng  năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

        Khen thưởng của tổ chức công đoàn nhằm động viên đoàn viên, người lao động (cán bộ, giáo viên, nhân viên), Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; khích lệ các tập thể và cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm học của Nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng nội dung phát động thi đua đến từng đoàn viên, tổ công đoàn.

- Từng tổ công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua cho phù hợp với nhiệm vụ của tổ và tổ chức đăng ký, chấm điểm nghiêm túc (có bảng xếp loại Tổ công đoàn vững mạnh kèm theo). 

- Phấn đấu đạt mục tiêu về phát triển đoàn viên 100% người lao động có thời gian công tác từ 02 tháng trở lên; và xây dựng tổ chức công đoàn với tỷ lệ 100% tổ công đoàn đạt Tổ công đoàn vững mạnh.

- Phong trào thi đua tại đơn vị phải thiết thực, phát huy tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính; chống tham ô, lãng phí, thất thoát của công, phải đạt được tiến bộ mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong nhiệm vụ giáo dục tại đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG.

1. Đối tượng khen thưởng:

- Cán bộ, Đoàn viên công đoàn, Tổ Công đoàn.

- CBNGNLĐ có nhiều đóng góp xuất sắc cho tổ chức Công đoàn.

2. Nội dung phong trào thi đua:

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phân loại CĐCS, tổ công đoàn theo hướng dẫn chấm điểm phân loại của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Trường.

- Căn cứ theo Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng, Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2018 của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành qui chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng; Hướng dẫn số 86/CĐN ngày 21/5/2018 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng về việc xét thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn,...

3. Khen thưởng:

- Bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng. Bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

- Mỗi cá nhân, tập thể đạt thành tích mức nào thì khen mức đó.  

- Xét khen thưởng phải tiến hành từ thấp lên cao. Hình thức khen lần sau cao hơn nhất thiết phải có thành tích mới cao hơn.

- CĐCS không đạt tiêu chuẩn CĐCSVM trở lên thì Chủ tịch công đoàn không được đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng; Tổ công đoàn không đạt tiêu chuẩn Tổ CĐ vững mạnh trở lên thì Tổ trưởng  không được khen ở cấp cơ sở trở lên.

III. DANH HIỆU THI ĐUA:

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có:

a) Đoàn viên công đoàn xuất sắc.

b) Nữ “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể có:

a) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

b) Tổ công đoàn xuất sắc.

IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

1. Giấy khen của Công đoàn Trường THPT Ngọc Tố.

2. Đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng (nếu có).

V. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA :

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

     Danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao (đúng kế hoạch, đạt chất lượng, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận); đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”.

        Danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt tất cả các tiêu chuẩn sau :

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công đoàn giao.

-  Tổ chức triển khai 100% các hoạt động của công đoàn Nhà trường.

-  Tham gia 100% các hoạt động do công đoàn Nhà trường tổ chức.

- Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và công đoàn cấp trên.

- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của Công đoàn, cơ quan.

-  Có những biện pháp tích cực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền,  lợi ích hợp pháp, chính đáng  của công đoàn viên và người lao động.

-  Có hoạt động thiết thực chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

-  60% công đoàn viên trong tổ đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

3. Các tiêu chuẩn danh hiệu Nữ NGNLĐ “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

*Tiêu chuẩn “Giỏi việc trường”:

- Công  tác chuyên môn: Có trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện  nghiêm túc  các quy chế, quy định  về giảng dạy, nghiên cứu khoa học học, đổi mới phương pháp  dạy học và quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo.  

- Công tác bồi dưỡng: Thường xuyên rèn luyện  sức khỏe, học tập và tự bồi dưỡng không ngừng  nâng cao  năng lực  phẩm chất và bản lĩnh  chính trị phấn đấu hoàn thành tốt công tác được giao.

- Công tác xây dựng đơn vị :

+ Gương mẫu  thực hiện  các quy chế hoạt động của trường  học và cơ quan.

+ Xây dựng tập thể, đơn vị  đoàn kết, nhất trí, phát triển vững  mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập  vào nhà trường  và cơ quan.

* Tiêu chuẩn “Đảm việc nhà”:

- Xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; nuôi con khỏe, dạy con ngoan- học giỏi (Đối với nữ có con đang theo học ở các trường phổ thông: Có ít nhất 01 con được Nhà trường đang học khen thưởng, con còn lại phải được Nhà trường đánh giá Hoàn thành, hạnh kiểm Đạt); thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình - mỗi cặp vợ chồng thực hiện tốt mô hình  gia đình ít con: 1 hoặc 2 con.

- Xây dựng kinh tế gia đình phát triển, gương mẫu tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, đoàn kết quan tâm tới mọi người nơi công tác, khu dân cư trong xã hội.  

4. Các tiêu chuẩn danh hiệu:  

     “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Tiêu chuẩn “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tiêu chuẩn “Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam”; Tiêu chuẩn Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” căn cứ theo Quy chế thi đua của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

VI. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG,  MC THƯỞNG

1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

b. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn

c. Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn

2. Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục: Quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a) Cờ thi đua.

b) Bằng khen.

c) Giấy khen.

 3. BCH Công đoàn Trường: Quyết định công nhận danh hiệu Đoàn viên công đoàn  xuất sắc, Tổ công đoàn xuất sắc và tặng Giấy khen; xét chọn  đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, tổ công đoàn xuất sắc tiêu biểu để đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

VII. HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng:

1.1 Hồ sơ đề nghị tặng Giấy  khen của Công đoàn trường bao gồm: 

a) Báo cáo hoạt động công đoàn của tập thể đề nghị;

b) Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

c) Biên bản họp Tổ công đoàn về việc thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

2.2 Hồ sơ đề nghị Đối với một số danh hiệu thi đua cao hơn sẽ có hướng dẫn cụ thể khác.

4. Số lượng, thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Công đoàn Trường

a) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 30/5  qua Ban Chấp hành Công đoàn trường.

VIII. QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG:

1. Nguồn hình thành Quỹ Khen thưởng gồm các nguồn kinh phí sau:

a) Kinh phí, đoàn phí công đoàn trường;

b) Từ nguồn tài trợ của đơn vị và cá nhân (nếu có);

c) Các khoản hỗ trợ của Nhà trường

2. Nguồn và mức chi tiền thưởng

2.1 Nguồn kinh phí khen thưởng:

      Công đoàn trường THPT Ngọc Tố chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu thi đua do Công đoàn trường trực tiếp xét khen thưởng (trừ các trường hợp công đoàn cấp trên đã chi tiền thưởng).

2.2 Mức khen thưởng: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn hàng năm, cụ thể :

- Bằng khen LĐLĐ, Giấy khen Công đoàn ngành: theo qui định.

- Tập thể: 200.000 đồng/tập thể.              

- Cá nhân: 50.000 đồng/người/danh hiệu.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

1. Ban chấp hành công đoàn tổ chức triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo việc thực hiện Quy chế này trong các tổ công đoàn của trường.  

2. Các tổ công đoàn trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này ở cấp mình.

3. Hướng dẫn này thực hiện trong năm học 2019 - 2020 và thay thế các văn bản trước đây của Công đoàn trường THPT Ngọc Tố về công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp thì báo cáo, đề xuất với Ban chấp hành để tổng hợp, xem xét  bổ sung, điều chỉnh.

 

Nơi nhận:             

- Chi bộ trường (để báo cáo);

- Lãnh đạo trường (để phối hợp);

-Trưởng các tổ công đoàn, ban chuyên đề (thực hiện);                               

- UVBCH Công đoàn;

- Lưu Hồ sơ CĐCS.            

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

Đặng Đức Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 184
Tháng 10 : 7.437
Năm 2021 : 45.677